Αντιμετωπίζοντας Επιτυχώς Κάθε Πρόκληση | Κίρκη Πατσιαντά

Loading

+30 24210 36850 info@patsianta.gr
Greek English

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 

Η προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μου.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.
H ακόλουθη πολιτική απορρήτου εξηγεί το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία, τον τρόπο με τον οποίο  υφίστανται επεξεργασία, καθώς τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.
Παρακαλώ σημειώστε ότι διατηρώ το δικαίωμα να τροποποιώ και να ενημερώνω κατά καιρούς την παρούσα πολιτική απορρήτου, οπότε παρακαλώ ελέγξετε περιοδικά τη συγκεκριμένη πολιτική. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/6/2020

1)    Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας 
Κυριακή Πατσιαντά, Ροζού 86, 38333, Βόλος-Ελλάδα, email: info@patsianta.gr, τηλέφωνο: +30 2421036850,+302421029002

2)    Είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία, τρόποι και σκοποί επεξεργασίας 
α. Δεν απαιτείται η δήλωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να έχετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ωστόσο, η ιστοσελίδα σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω email, τηλεφώνου ή ταχυδρομικώς. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο επικοινωνήσετε μαζί μου, θα επεξεργαστώ τις πληροφορίες που μου έχετε δώσει, για να έρθω σε επαφή μαζί σας και να απαντήσω στο μήνυμα, ερώτημα ή αίτημα που μου έχετε υποβάλει. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα διαχειριστώ για αυτό το σκοπό είναι το όνομα και το επώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας που μου έχετε χορηγήσει και το περιεχόμενο του μηνύματος που μου έχετε στείλει. 
β. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί το έννομο συμφέρον μου να διαχειρίζομαι ορθώς μηνύματα, ερωτήματα ή αιτήματα που μου υποβάλλονται. 

3)    Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μου χορηγείτε, όταν επικοινωνείτε μαζί μου, προκειμένου να μου υποβάλετε μηνύματα, ερωτήματα ή αιτήματα θα αποθηκεύονται στο αρχείο μου, μέχρι να μπορέσω να διαχειριστώ επιτυχώς το μήνυμα, ερώτημα ή αίτημά σας.


4)    Χρήση cookies
Δεν τοποθετώ cookies στις συσκευές των επισκεπτών της ιστοσελίδας μου προκειμένου να καταγράψω τη δραστηριότητά  τους  στην ιστοσελίδα και να ελέγξω την ταυτότητά τους. 
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ένα είδος cookies που ονομάζεται PHPSESSID, ανήκει στην κατηγορία των απολύτως αναγκαίων cookies, έχει καθαρά τεχνικό χαρακτήρα και διασφαλίζει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. 

 

5)    Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι πολύ σημαντική για εμένα. Έχω λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζομαι, καθώς και για την προστασία τους από παράνομη καταστροφή ή απώλεια, άνευ άδειας κοινολόγηση, προσπέλαση ή χρήση.
Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους  με μοναδική εξαίρεση συνεργάτες εμπιστοσύνης του γραφείου μου και παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής, οι οποίοι τελούν υπό τις οδηγίες μου και έχουν δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Δε πραγματοποιείται διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ.

6)    Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που τηρώ στο αρχείο μου. Πριν από την απάντηση στο αίτημά σας, θα ζητηθεί η εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες. Επιπρόσθετα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων. Έχετε ακόμη το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. 
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που περιέχεται στην παράγραφο 7 κάτωθι.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάστηκε κάποιο δικαίωμά σας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)  

7)    Στοιχεία επικοινωνίας αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα άπτεται των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Κυριακή Πατσιαντά, Ροζού 86, 38333, Βόλος-Ελλάδα, email: info@patsianta.gr, τηλέφωνο: +30 2421036850,+302421029002