Αντιμετωπίζοντας Επιτυχώς Κάθε Πρόκληση | Κίρκη Πατσιαντά

Loading

+30 24210 36850 info@patsianta.gr
Greek English

Τα δικαιώματα των παιδιών και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

Τα δικαιώματα των παιδιών και το Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Μία ενδιαφέρουσα μορφή προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών έρχεται από το Στρασβούργο και, πιο συγκεκριμένα, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εν συντομία ΕΔΔΑ,  που βρίσκεται εκεί. 


Ποιο είναι το ΕΔΔΑ;
Πρόκειται για ένα διεθνές δικαστήριο που ιδρύθηκε το 1959 και λειτουργεί στο πλαίσιο
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει ως στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.
Το ΕΔΔΑ είναι αρμόδιο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία δεσμεύει τα 47 Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει κυρώσε
ι την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και τα περισσότερα από τα πρωτόκολλα που την συνοδεύουν.

Ποια είναι η διαδικασία για να προσφύγει κανείς στο ΕΔΔΑ;
Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ο ίδιος ενώπιον του Δικαστηρίου και να προβάλει τα παράπονά του σχετικά με την παραβίαση, εκ μέρους κάποιου συμβαλλόμενου Κράτους, των δικαιωμάτων που προστατεύει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
Βασικές προϋποθέσεις, για να απευθυνθεί κάποιος στο ΕΔΔΑ,  είναι : 1) να έχει ζητήσει, με κάθε δυνατό τρόπο, προστασία προβάλλοντας τα παράπονά του αυτά σε εθνικό επίπεδο, αλλά να θεωρεί ότι δεν την έχει λάβει και 2) η προσφυγή προς το Δικαστήριο να έχει ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την απόφαση ή την πράξη που ολοκλήρωσε την εθνική διαδικασία.
Η προσφυγή υποβάλλεται στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα, που είναι οι επίσημες γλώσσες του Δικαστηρίου, ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες των Κρατών που δεσμεύονται από τη Σύμβαση. Με άλλα λόγια, μπορεί να υποβληθεί και στα ελληνικά. Ωστόσο, αν η υπόθεση προχωρήσει, η διαδικασία πραγματοποιείται σε μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του Δικαστηρίου (αγγλικά ή γαλλικά).  Η διαδικασία που λαμβάνει χώρα ενώπιον του Δικαστηρίου είναι κατά κανόνα γραπτή. Ακροαματική διαδικασία πραγματοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
     
Τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα παιδιά και τα δικαιώματα τους;
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν έχει σε καμία περίπτωση ως αποκλειστικό στόχο την προστασία των παιδιών και δεν περιλαμβάνει σειρά ειδικών διατάξεων σχετικά με αυτά. Ο όρος «τέκνο» (αγγλ. child, γαλλ. enfant) αναφέρεται μόνο στο άρθρο 5 του Εβδόμου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης, το οποίο αφορά στην ισότητα μεταξύ των συζύγων, ενώ ο όρος «ανήλικος» χρησιμοποιείται στο άρθρο 5 παρ.1, δ (αγγλ. minor, γαλλ. mineur), που αναφέρεται στη νόμιμη κράτηση ανηλίκου, και στο άρθρο 6 παρ. 1 (αγγλ. juvenile, γαλλ. mineur), που αναφέρεται στη δυνατότητα απαγόρευσης εισόδου του Τύπου και του κοινού σε αίθουσα συνεδρίασης κατά τη διάρκεια δίκης, εφόσον κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από το συμφέρον των ανηλίκων.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προστατεύει και τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους – άρα και στα παιδιά –  τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που η αυτή κατοχυρώνει. 
Μάλιστα, τα ίδια τα παιδιά μπορούν να υποβάλουν ατομική προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου και να παραπονεθούν για την παραβίαση δικαιωμάτων τους που προστατεύονται από τη Σύμβαση, χωρίς να είναι απαραίτητο να εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, που είναι συνηθέστερα οι γονείς τους, καθώς οι προϋποθέσεις για την άσκηση των προσφυγών αυτών δε συμπίπτουν πάντα με τους κανόνες του εθνικού δικαίου περί δικαιοπρακτικής ικανότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα παιδιά έχουν επωφεληθεί αυτού του δικαιώματος τους και έχουν απευθυνθεί στο Δικαστήριο του Στρασβούργου. Πολύ συχνά, βέβαια, ατομικές προσφυγές που σχετίζονται με παιδιά ασκούνται από τους γονείς οι οποίοι προσφεύγουν στο Δικαστήριο μόνο αυτοί ή μαζί με το παιδί τους ή τόσο στο όνομα τους όσο και για λογαριασμό του παιδιού τους.
Είναι πολυάριθμες οι περιπτώσεις που το Δικαστήριο έχει ασχοληθεί με τα δικαιώματα των παιδιών. Οι υποθέσεις είναι τόσες πολλές που το Δικαστήριο έχει αναδειχθεί σε σημαντικό προστάτη των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ευρώπη. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο στις αποφάσεις του αναφέρεται κατά τρόπο συστηματικό τόσο στη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού όσο και στο ύψιστο συμφέρον του παιδιού. 


Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες θεματικές υποθέσεων που έχουν φτάσει στο Στρασβούργο:
Υποθέσεις που αφορούν τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν πάρει διαζύγιο ή που οι γονείς τους δεν παντρεύτηκαν αλλά έπαψαν να είναι ζευγάρι, για παράδειγμα: 
•    ζητήματα σχετικά με την επιμέλεια παιδιών μετά το διαζύγιο, όπως αμφισβήτηση της ανάθεσης της επιμέλειας, διάκριση σε βάρος του γονιού στον οποίο δεν ανατέθηκε η επιμέλεια λόγω της θρησκείας του, σεβασμός της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας, 
•    ζητήματα σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας των γονιών μετά το διαζύγιο, όπως υπερβολικός περιορισμός του δικαιώματος, κατάργησή του για λόγους που υπόκειται σε αμφισβήτηση (πχ θρησκεία του γονιού), σεβασμός της δικαστικής απόφασης που καθορίζει το δικαίωμα επικοινωνίας, 
•    ζητήματα σχετικά με τον ρόλο του ανύπανδρου πατέρα στη ζωή του παιδιού του, όπως δυνατότητα ανάθεσης της επιμέλειας παιδιού εκτός γάμου μόνο στον πατέρα ή από κοινού στον πατέρα και στη μητέρα, δικαίωμα επικοινωνίας του ανύπανδρου πατέρα απέναντι στο παιδί του, 
•    ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων αναφορικά με τις υποθέσεις επιμέλειας και δικαιώματος επικοινωνίας, 
•    ζητήματα σχετικά με τον ρόλο των αρχών στην εκτέλεση αποφάσεων που επιδικάζουν απαιτήσεις διατροφής παιδιού κατά γονιού του μετά το διαζύγιο


Υποθέσεις που σχετίζονται με υιοθεσίες παιδιών, για παράδειγμα: 
•    υιοθεσία παιδιού χωρίς τη συναίνεση του πατέρα, 
•    υιοθεσία παιδιού χωρίς τη συναίνεση της μητέρας, 
•    υιοθεσία παιδιού που βρίσκεται σε ίδρυμα παρά τις αντιρρήσεις των γονιών του, 
•    μη εκτέλεση αποφάσεων υιοθεσίας παιδιών, 
•    μη αναγνώριση από τα αρμόδια δικαστήρια απόφασης υιοθεσίας παιδιού που τελέσθηκε στο εξωτερικό, 
•    παραλείψεις στο πλαίσιο της διαδικασίας υιοθεσίας που είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία υιοθεσίας συγκεκριμένου παιδιού, 
•    λύση υιοθεσίας, 
•    απόρριψη αιτήματος υιοθεσίας εξαιτίας της ηλικίας του υποψήφιου θετού γονέα,
•    κληρονομικά δικαιώματα υιοθετημένων παιδιών, 
•    αίτηση που υποβάλλεται από ομοφυλόφιλο με σκοπό την υιοθεσία παιδιού 


Υποθέσεις που σχετίζονται με τα λεγόμενα μη παραδοσιακά οικογενειακά κύτταρα, για παράδειγμα: 
•    η περίπτωση άρνησης επίσημης αναγνώρισης του status του πατέρα – τρανσέξουαλ απέναντι στο παιδί το δικό του και της συντρόφου του που έχει γεννηθεί με μέθοδο τεχνητής γονιμοποίησης, 
•    το δικαίωμα επικοινωνίας πατέρα διαζευγμένου που έχει κάνει αλλαγή φύλου,
•    η μη ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού σε γονιό, μετά το διαζύγιο, εξαιτίας της ομοφυλοφιλίας του, 
•    υιοθεσία παιδιού από τη σύντροφο της βιολογικής του μητέρας
Υποθέσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα παιδιών γεννημένων εκτός γάμου, για παράδειγμα:
•    ζητήματα σχετικά με τα κληρονομικά δικαιώματα των παιδιών αυτών και την επίσημη κατοχύρωση της συγγένειας τους με τους γονείς τους 

Υποθέσεις που σχετίζονται με την πατρότητα, για παράδειγμα:
•    υποθέσεις που ο άντρας, που σύμφωνα με τον νόμο είναι ο πατέρας, αμφισβητεί την πατρότητα του, 
•    υποθέσεις που το παιδί ισχυρίζεται πως κάποιος άνδρας είναι ο βιολογικός του πατέρας, 
•    υποθέσεις που κάποιος άνδρας θέλει να αναγνωρίσει την πατρότητα του σε παιδί γεννημένο εκτός γάμου ή εντός γάμου


Υποθέσεις παιδιών σε ιδρύματα ή σε ανάδοχες οικογένειες, για παράδειγμα :
•    αμφισβήτηση από τους γονείς της απόφασης ανάθεσης της πραγματικής φροντίδας παιδιού σε ίδρυμα, 
•    δικαίωμα επικοινωνίας των γονιών, 
•    ζητήματα σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
•    ανάθεση της πραγματικής φροντίδας του παιδιού σε ίδρυμα λόγω υποψιών κακοποίησης του από τους γονείς του, κάτι το οποίο τελικά δεν ευσταθούσε, 
•    καθυστερήσεις και έλλειψη μέτρων σχετικά με την επανένωση του παιδιού με τη βιολογική του οικογένεια, εφόσον ο κίνδυνος που επέβαλε την απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια του έπαψε να υπάρχει, 
•    δικαίωμα επικοινωνίας των ανάδοχων γονέων απέναντι στο παιδί που είχαν φροντίσει για ένα διάστημα και το οποίο επέστρεψε στη βιολογική του μητέρα
•    άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε ίδρυμα για παιδιά με αναπηρία που είχαν ως αποτέλεσμα θανάτους παιδιών


Υποθέσεις που σχετίζονται με τη διεθνή απαγωγή παιδιών, για παράδειγμα: 
•    μη εκτέλεση της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή του παιδιού,
•    αμφισβήτηση της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή του παιδιού, 
•    αμφισβήτηση της δικαστικής απόφασης που δε διατάσει την επιστροφή του παιδιού 

Υποθέσεις διαφόρων μορφών βίας κατά των παιδιών, για παράδειγμα:
•    αδυναμία των αρχών να προστατεύσουν τα παιδιά από την κακοποίηση που υφίστανται μέσα στην ίδια τους την οικογένεια, όπως για παράδειγμα με το να απομακρύνουν τα παιδιά από την οικογένεια αυτή, 
•    υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, στις οποίες οι αρχές αδυνατούσαν να πραγματοποιήσουν αποτελεσματική έρευνα σε περίπτωση όπου ο πατέρας χτυπούσε τη μητέρα μπροστά στο παιδί ή να προστατεύσουν τα παιδιά από τη λεκτική βία του πατέρα τους που κακομεταχειρίζονταν τη μητέρα τους μπροστά τους, 
•    αδυναμία των αρχών να διεξάγουν αποτελεσματική έρευνα σε υποθέσεις σχετικές με τον βιασμό παιδιών, αγοριών και κοριτσιών,
•    υπόθεση απόπειρας πατριού να καταγράψει κρυφά σε βίντεο τη δεκατετράχρονη κόρη της γυναίκας του, ενώ είναι γυμνή στο μπάνιο
•    άσχημη μεταχείριση ενός αγοριού τεσσάρων ετών από τις δασκάλες του στο νηπιαγωγείο


Υποθέσεις που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εκπαίδευση, για παράδειγμα: 
•    ζητήματα σχετικά με τη γλώσσα διδασκαλίας, 
•    την άρνηση εξαίρεσης από το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής, 
•    την άρνηση εξαίρεσης από το μάθημα των θρησκευτικών, 
•    την πρόβλεψη σωματικών τιμωριών ως πειθαρχικό μέτρο στα σχολεία, 
•    την προσωρινή αποβολή μαθητή από το σχολείο λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς,
•    τη σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά 

Yποθέσεις που σχετίζονται με την ελευθερία της θρησκείας, για παράδειγμα:
•    η περίπτωση οριστικής αποβολής εντεκάχρονης μουσουλμάνας από το σχολείο, επειδή αρνιόταν να βγάλει τη μαντίλα στο μάθημα της γυμναστικής 
•    η άρνηση των αρμόδιων αρχών να επιτρέψουν την απαλλαγή μουσουλμάνων μαθητριών από το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης, στο οποίο συμμετείχαν ταυτόχρονα αγόρια και κορίτσια, ύστερα από άρνηση των γονιών τους να τους επιτρέψουν να το παρακολουθήσουν 
Yποθέσεις που σχετίζονται με παιδιά αλλοδαπής εθνικότητας, για παράδειγμα: 
•    απέλαση παιδιών
•    κράτηση παιδιών ενόψει της απέλασής τους
•    κράτηση παιδιού σε κέντρο κράτησης για ενήλικες αλλοδαπούς και απέλαση αυτού
•    απέλαση γονιού, 
•    ζητήματα επανένωσης παιδιών με τους γονείς τους, 
•    κράτηση παιδιών με τη μητέρα τους ενόψει της απέλασής τους, σε κέντρο κράτησης για ενήλικες αλλοδαπούς, 
•    κράτηση οικογένειας ενόψει της απέλασής της


Υποθέσεις που σχετίζονται με ανήλικους δράστες και κρατούμενους, για παράδειγμα: 
•    ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια προσωρινής κράτησης  παιδιών και τη δυνατότητα να εξεταστεί η νομιμότητά της, με τη δυνατότητα παιδιού να έχει τη βοήθεια δικηγόρου κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησής του, με το δικαίωμα επανόρθωσης λόγω μη νόμιμης σύλληψης και κράτησης παιδιού, με την κράτηση ανήλικου σε φυλακή για ενήλικες,
•    ζητήματα που σχετίζονται με την εκδίκαση υπόθεσης ανήλικων δραστών (αν τους είναι κατανοητή η διαδικασία, αν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία τους, θέματα αμεροληψίας των δικαστών), 
•    διατήρηση από τις αρχές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανήλικου που κατηγορήθηκε για κλοπή αλλά στη συνέχεια αθωώθηκε 


Υποθέσεις που σχετίζονται με την άσχημη μεταχείριση παιδιών από την αστυνομία, για παράδειγμα: 
•    κακοποίηση παιδιού από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια εξακρίβωσης στοιχείων σε αστυνομικό τμήμα, 
•    κακοποίηση ανήλικου Ρομά από την αστυνομία, 
•    γυναικολογική εξέταση κοριτσιού κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησής της,
•    κακοποίηση ανηλίκου κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησής του, 
•    μη παροχή κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης σε ανήλικο που είχε συλληφθεί και κρατούνταν προσωρινά, 
•    αδυναμία των αρχών να  χορηγήσουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ανήλικος κρατούμενος και να εμποδίσουν τις επαναλαμβανόμενες απόπειρες αυτοκτονίας που έκανε,
•    τραυματισμός δεκατριάχρονου αγοριού από ρίψη χειροβομβίδας δακρυγόνου από αστυνομικό κατά τη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων

Υποθέσεις που σχετίζονται με τα παιδιά που οι γονείς τους βρίσκονται στη φυλακή ή έχουν καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα, για παράδειγμα:
•    η περίπτωση γονιού που καταδικάζεται σε αδίκημα που δεν έχει σχέση με τη συμπεριφορά του προς το παιδί του, αλλά του επιβάλλεται αυτόματα, ως παρεπόμενη ποινή, η αφαίρεση των δικαιωμάτων που έχει ως γονιός απέναντι σε αυτό,
•    ζητήματα σχετικά με την επικοινωνία του παιδιού με τον φυλακισμένο γονιό του,
•    η περίπτωση γυναίκας που γεννά το παιδί της ενώ κρατείται προσωρινά, δεν τις αφαιρούν τις χειροπέδες ενώ έχουν αρχίσει οι ωδίνες και μετά τη γέννησή του μωρού και, στη συνέχεια, τόσο το παιδί όσο και εκείνη δε λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα στο κέντρο κράτησης στο οποίο επιστρέφουν


Υποθέσεις που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα του παιδιού, για παράδειγμα: 
•    περίπτωση αποκάλυψης από τον Τύπο της ταυτότητας κακοποιημένου  από την οικογένειά του παιδιού ή περίπτωση αποκάλυψης από τον Τύπο της ταυτότητας και της φωτογραφίας ενός παιδιού καθώς και λεπτομερειών για την υπόθεση επιμέλειας του,
•    υπόθεση παιδιού του οποίου το όνομα μπήκε εν αγνοία του σε διαφήμιση σεξουαλικού χαρακτήρα σε ένα site γνωριμιών
•    χρησιμοποίηση της φωτογραφίας παιδιού, χωρίς την άδεια της μητέρας του, σε εξώφυλλο ενημερωτικού για την υιοθεσία παιδιών φυλλαδίου


Yποθέσεις που σχετίζονται με έμβρυα ή/και με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, για παράδειγμα: 
•    υπόθεση σχετική με ιατρικό λάθος που ανάγκασε μία έγκυο να προβεί σε θεραπευτική διακοπή  κύησης, 
•    καταστροφή εμβρύων πριν την εμφύτευση τους στη μήτρα της μέλλουσας μητέρας, επειδή ο τέως σύντροφος της μέλλουσας μητέρας, που είχε δώσει αρχικά το γενετικό υλικό του, δεν επιθυμούσε να γίνει πια πατέρας και ανακάλεσε τη συναίνεση του σχετικά, κάτι το οποίο είχε δικαίωμα να κάνει βάσει του εθνικού δικαίου,
•    υποθέσεις που σχετίζονται με την παρένθετη μητρότητα


Υποθέσεις παιδιών θυμάτων σύγχρονων μορφών δουλείας: 
•    πρόκειται για περιπτώσεις παιδιών που ουσιαστικά βρισκόταν φυλακισμένα σε ένα σπίτι, ασχολούταν με όλες τις δουλειές του σπιτιού και τους συμπεριφέρονταν με τον πιο άσχημο τρόπο, δε μορφωνόντουσαν, δεν είχαν ελεύθερο χρόνο, οι συνθήκες διαβίωσης τους ήταν άθλιες
Υποθέσεις που σχετίζονται με θανάτους παιδιών, για παράδειγμα:
•    υπόθεση σχετικά με την έρευνα που διεξήγαγαν οι αρχές για το θάνατο κοριτσιού ύστερα από πτώση από κούνια,
•    θάνατος επτάχρονου αγοριού από το κρύο, καθώς γύριζε μόνο του, από το σχολείο στο σπίτι, με τα πόδια, επειδή το μάθημα τελείωσε πιο νωρίς λόγω του άσχημου καιρού και δε βρήκε κάποιον να το βοηθήσει να γυρίσει σπίτι του,
•    θάνατος δεκαπεντάχρονου εφήβου ύστερα από επίθεση με μαχαίρι από ένα δεκαοχτάχρονο μπροστά από το σχολείο που ο τελευταίος φοιτούσε και αδυναμία των αρχών να επιβλέπουν το χώρο του σχολείου


Yποθέσεις που σχετίζονται με νεογέννητα, για παράδειγμα:
•    η περίπτωση ανάθεσης της πραγματικής φροντίδας νεογέννητου σε ίδρυμα που καταλήγει σε υιοθεσία, κάτι στο οποίο οι γονείς του εναντιώνονταν,
•    μόλυνση νεογέννητου από τον ιό του AIDS λόγω μετάγγισης αίματος, 
•    εξαφάνιση νεογέννητου από το νοσοκομείο όπου γεννήθηκε, το προσωπικό του οποίου υποστήριζε ότι το παιδί πέθανε, κάτι που δεν αποδείχθηκε ποτέ με ικανοποιητικό τρόπο
•    θάνατος νεογέννητου, που γεννήθηκε πρόωρα και παρουσίαζε αναπνευστικά προβλήματα, λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, μέσα σε ασθενοφόρο, εξαιτίας της έλλειψης οργάνωσης και της προβληματικής λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας που αδυνατούσαν να του προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα λόγω έλλειψης χωρητικότητας στις μονάδες τους

 

Η περίπτωση της Ελλάδας
Μέχρι στιγμής, είναι μικρός ο αριθμός των ατομικών προσφυγών κατά του Ελληνικού Κράτους που φτάνουν στο Στρασβούργο και συνδέονται με παιδιά. 
Ωστόσο, οι σχετικές υποθέσεις που αφορούν την Ελλάδα και για τις οποίες έχει αποφανθεί το Δικαστήριο δε στερούνται ενδιαφέροντος και έχουν σχέση: 
•    με την αναγραφή, σε πιστοποιητικό γέννησης, της ένδειξης "ονοματοδοσία" δίπλα από το κύριο όνομα παιδιού που δεν έχει βαπτιστεί, οδηγώντας σε αναγκαστική αποκάλυψη των πεποιθήσεων της συγκεκριμένης οικογένειας
(Stavropoulos και άλλοι κατά Ελλάδος, 25 Ιουνίου 2020)
•    με το δίκαιο χαρακτήρα της ποινικής διαδικασίας  και το σεβασμό των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου αναφορικά με υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού από τον πατέρα του
(Papadopoulos κατά Ελλάδος, 14 Μαΐου 2020)
•    με την ισόβια απέλαση από την Ελλάδα ομογενή από την περιοχή της Βορείου Ηπείρου της Αλβανίας, πατέρα ενός αγοριού 6 ετών που έχει την ελληνική υπηκοότητα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών (Kolonja κατά Ελλάδος, 19 Μαΐου 2016) 
•    με τα δικαιώματα ασυνόδευτων παιδιών ή παιδιών χωρισμένων από την οικογένειά τους (Sh.D. και άλλοι κατά Ελλάδος, Αυστρίας, Κροατίας, Ουγγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας, Σερβίας και Σλοβενίας, 13 Ιουνίου 2019, H.A. και άλλοι κατά Ελλάδος, 28 Φεβρουαρίου 2019, Aarabi κατά Ελλάδος, 2 Απριλίου 2015, Mohamad κατά Ελλάδος, 11 Δεκεμβρίου 2014, Housein κατά Ελλάδος, 24 Οκτωβρίου 2013, Barjamaj κατά Ελλάδος, 2 Μαΐου 2013, Rahimi κατά Ελλάδος, 5 Απριλίου 2011, Bubullima κατά Ελλάδος, 28 Οκτωβρίου 2010), 
•    με την κράτηση μίας οικογένειας αλλοδαπών στο κέντρο κράτησης της Παγανής Λέσβου ενόψει της απέλασής της (Mahmundi και άλλοι κατά Ελλάδος, 31 Ιουλίου 2012),  
•    με την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση παιδιού Ρομά από την αστυνομία (Stefanou κατά Ελλάδος, 22 Απριλίου 2010), 
•    με τη σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά
(Lavida και άλλοι κατά Ελλάδος, 30 Μαΐου 2013, Sampani και άλλοι κατά Ελλάδος, 11 Δεκεμβρίου 2012, Sampanis και άλλοι κατά Ελλάδος, 5 Ιουνίου 2008)
•    με τη διεθνή απαγωγή παιδιού και, ειδικότερα, τη μη δυνατότητα μίας μητέρας που ζει στη Γαλλία να ασκήσει την επιμέλεια, που της είχε αποδοθεί από τα ελληνικά δικαστήρια, αναφορικά με τον έναν από τους δύο γιούς της που ζει στην Ελλάδα μαζί με το πρώην σύζυγό της και τον αδερφό του και αρνείται να επιστρέψει στη Γαλλία μαζί της (
M.K. κατά Ελλάδος, 1 Φεβρουαρίου 2018), 
•    με το δικαίωμα επικοινωνίας διαζευγμένων γονιών και θέματα που έχουν σχέση με την ανάθεση επιμέλειας μετά το διαζύγιο
(Fourkiotis κατά Ελλάδος 16 Ιουνίου 2016, Syngelidis κατά Ελλάδος, 11 Φεβρουαρίου 2010, Tsourlakis κατά Ελλάδος, 15 Οκτωβρίου 2009, Kosmopoulou κατά Ελλάδος, 5 Φεβρουαρίου 2004), 
•    με τον αποκλεισμό από το σχολείο δύο παιδιών, αδερφιών, αλβανικής καταγωγής, 7 και 11 ετών, που λανθασμένα είχε διαγνωστεί ότι έπασχαν από λέπρα (
Memlika κατά Ελλάδος, 6 Οκτωβρίου 2015), 
•    με το σύστημα που επικρατεί στα ελληνικά σχολεία αναφορικά με την εξαίρεση μαθητών από το μάθημα το θρησκευτικών, το οποίο αναγκάζει τους γονείς να δηλώσουν επίσημα ότι τα παιδιά τους δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι
(Papageorgiou και άλλοι κατά Ελλάδος, 31 Οκτωβρίου 2019),
•    με την αποβολή από το σχολείο δύο μαθητριών, μαρτύρων του Ιεχωβά, γιατί αρνήθηκαν, λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, να συμμετάσχουν στη σχολική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
(Efstratiou κατά Ελλάδος, 18 Δεκεμβρίου 1996,  Valsamis κατά Ελλάδος, 18 Δεκεμβρίου 1996), 
•    με το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής ενός νεογέννητου, το οποίο φωτογραφήθηκε, ενώ ήταν μόλις μίας ημέρας, από τον φωτογράφο της κλινικής όπου γεννήθηκε, ενώ βρισκόταν σε ειδική μονάδα αυτής, χωρίς οι γονείς του να έχουν δώσει τη συναίνεσή τους και χωρίς να τους αποδοθούν τα αρνητικά των φωτογραφιών, παρόλο τα είχαν ζητήσει (
Reklos και Davourlis κατά Ελλάδος, 15 Ιανουαρίου 2009).


Πως, όμως, προστατεύονται τα παιδιά από μια απόφαση του ΕΔΔΑ ;
Το ΕΔΔΑ δεν έχει τη δυνατότητα να ακυρώνει αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων ή εθνικούς νόμους.
Σε περίπτωση που διαπιστώσει παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει μία αποζημίωση. Το Κράτος που καταδικάστηκε υποχρεούται να την καταβάλει στο παιδί ή στο γονιό που έκανε την προσφυγή. 
Οι καταδικαστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ ασκούν πίεση στο Κράτος. Το Κράτος αναγκάζεται να αλλάξει τη νομοθεσία του και τα εθνικά δικαστήρια τη νομολογία τους, για να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, προκειμένου να σταματήσει η παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων της Σύμβασης που οδηγεί σε καταδίκη του Κράτους και σε καταβολή από την πλευρά του αποζημίωσης στους προσφεύγοντες.